facebook

SuperTramp

Warunki Uczestnictwa

 

WARUNKI UCZESTNICTWA ( jako załącznik do Umowy Zgłoszenia)

Nasze wyjazdy to trampingi, nie zwyczajne wycieczki objazdowe.


DLA UCZESTNIKÓW WYPRAW TRAMPINGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ „SUPERTRAMP” Sp. z o.o. Sp.  k.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DANEGO WYJAZDU OMAWIANE SĄ W BIURZE, TELEFONICZNIE, E-MAILEM.

ZAWARCIE UMOWY ZGŁOSZENIA
Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie trampingowej, Uczestnik powinien zapoznać się z: ramowym programem imprezy, poniższymi warunkami zgłoszenia i uczestnictwa, przepisami paszportowo-wizowymi, z informacjami MSZ–u dotyczącym odwiedzanego/ch kraju/ów (www.polakzagranica.msz.gov.pl), sanitarnymi oraz wymaganiami zdrowotnymi dotyczącymi danej imprezy, stanowiącymi integralną część umowy.
W przypadku pytań, udzielamy dodatkowych informacji w siedzibie biura SUPERTRAMP, telefonicznie (12 632 7999), lub  e-mailem: supertramp@supertramp.pl

REZERWACJA
Rezerwacji można dokonać z kilkumiesięcznym (rocznym) wyprzedzeniem, do wyczerpania wolnych miejsc. Jest to spowodowane terminami wykupu biletów lotniczych, kolejowych, koniecznością wyrobienia wiz i innymi formalnościami które wymagają czasu. W wyjątkowych przypadkach rezerwacji można dokonać na mniej niż 30 dni przed wyjazdem. Aby zarezerwować wybraną wycieczkę należy skontaktować się z biurem, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.
1 - zapytać o dostępność miejsc na dana imprezę.
2 – wypełnić i podpisać 2 egzemplarze umowy-zgłoszenia, oryginał  dla Uczestnika.  Umowę-zgłoszenia można pobrać z naszej strony internetowej www.supertramp.pl - "umowa-zgłoszenia" , możemy ją również wysłać e-mailem lub pocztą.
3 – Umowę -Zgłoszenie, każdy Uczestnik podpisuje osobiście (lub przez osobę do tego upoważnioną). Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej lub rezerwowej po podpisaniu Umowy-Zgłoszenia i po  dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości określonej w programie imprezy nie wiekszej niż 30% ceny  całkowitej do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Pozostałą część kwoty  należy wpłacić od 30 do 25 dni przed rozpoczęciem imprezy. Kwoty należy wpłacać w siedzibie biura lub przelewem.

PKO BP PLN:   27 1020 2892 0000 5202 0599 9612  Kod SWIFT:  BPKOPLPW
PKO BP EURO:  74 1020 2892 0000 5402 0599 9638   Kod SWIFT:  BPKOPLPW 
PKO BP USD:  32 1020 2892 0000 5002 0599 9620   Kod SWIFT:  BPKOPLPW
   

Uczestnik może przenieść uprawnienia wynikające z rezerwacji i Umowy Zgłoszenia na inna osobę spełniającą warunki udziału w imprezie bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do 1 dnia od powiadomienia, osoba taka przejmuje wszelkie obowiązki i koszty wynikające z Umowy Zgłoszenia i z Warunków Uczestnictwa. Przeniesieni uprawnień może nastąpić przed zdarzeniami nieodwracalnymi związanymi z konkretnym nazwiskiem  jak np:  termin wykupu bezzwrotnych biletów lotniczych,  termin wyrabiania wiz.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY i SZCZEGÓŁY
Programy poszczególnych imprez wraz z informacjami paszportowo-wizowymi podane są na stronie Supertrampa , sugerowane rzeczy, które należy z sobą zabrać, wyżywienie podczas trwania wycieczki, zabezpieczenie finansowe na podróż, bezpieczeństwo, wymagane szczepienia,  warunki noclegowe i transportowe, stopień trudności wycieczki, omawiane są  bezpośrednio w biurze, lub wysyłane ( ok. 2 tygodne przed wyjazdem) na adres e-mail lub pocztowy. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami Polskiego MSZ-tu na temat odwiedzanych krajów na stronie www.msz.gov.pl w zakładce „Poradnik Polaka za granicą”

BAGAŻ
Limit bagażu: bagaż  główny do 20 kg, bagaż podręczny 5 kg. Na lotach wewnętrznych może obowiązywać dopłata za dodatkowe kilogramy powyżej 15 kg. Bagaż główny najlepiej spakować w plecak (około 60-80 litrów z możliwością regulowania pojemności) a bagaż podręczny - w mały plecak lub podręczną torbę. Przed rozpoczęciem podróży wszystkie sztuki bagażu należy podpisać lub oznaczyć, a także zrobić im zdjęcie; pomoże to w ich identyfikacji, jeśli zostaną zgubione. Podczas zwiedzania bagaż główny pozostawiony jest w miejscu noclegowym; Uczestnik zwiedza z bagażem podręcznym. W czasie trampingu plecak można zabezpieczyć pokrowcem. Wskazane jest, aby bagaż główny nie przekraczał 12-15 kg; jest wtedy bardziej poręczny i można go zapełnić zakupami.

BEZPIECZEŃSTWO
Uczestnicy muszą pamiętać o posiadaniu saszetki na dokumenty, w której trzymany jest paszport, pieniądze, karty płatnicze. Należy uważnie pilnować dokumentów, pieniędzy i bagażu. Wszelkie dokumenty, bilety i karty płatnicze należy skopiować i kopie trzymać w osobnym miejscu, najlepiej w bagażu głównym.
Kraje, do których organizujemy trampingi wymagają zachowania  maksymalnych środków ostrożności. Uczestnictwo w  imprezach  trampingowych  niesie za sobą możliwość zachorowania, zranienia a nawet śmierci, które może być spowodowane przez: siły natury, podróżowanie środkami lokomocji, zamachy terrorystyczne, zamieszki oraz  obcowanie z dziką przyrodą, lokalną kuchnią, a także inne  sytuacje nieprzewidywalne np. lokalna przestępczość. Uczestnicy biorący udział w trampingach akceptują takie ryzyko na własną odpowiedzialność. Supertramp dokłada wszelkich starań aby wyjazd był maksymalnie bezpieczny , monitorujemy zalecenia Polskiego  MSZ  i  zagraniczne strony poświecone ostrzeżeniom dla podróżnych

UBEZPIECZENIE
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 206241 każdy Uczestnik imprezy turystycznej biura podróży Supertramp zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże (obejmuje zachorowanie na COVID19),  KL – koszty leczenia   w zakresie  do  30 000 EUR  w zakresie standard lub do 150 000 EURO w zakresie podwyższonym (szczegóły podane  w programach poszczególnych imprez) , NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków – 15 000 PLN, NWS– trwałego uszczerbku na zdrowiu – 15000 PLN i BP – Bagaż podróżny do 1000 zł.Wszystkie rodzaje ubezpieczenia obejmują choroby przewlekłe i nowotworowe.
Ubezpieczenie w wariancie standard nie obejmuje: sportów wyczynowych i ekstremalnych np. zjazd na górskich rowerach, trekking powyżej 3500 m n.p.m., rafting, skoki na bungee itp. W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z dodatkowych atrakcji, a co za tym idzie wystąpienia dodatkowych czynników ryzyka, Uczestnik powinien ten fakt zgłosić w Umowie-Zgłoszeniu lub pilotowi najpóźniej dwa dni przed planowanym zdarzeniem. Wysokość składki za dodatkowe ubezpieczenie wynosi 6,5 USD  lub 6 EUR dziennie, można wpłacić pilotowi. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z OWU SIGNAL IDUNA. W przypadku zaistnienia konieczności likwidacji szkody Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi. Kwoty ubezpieczenia podane są w specyfikacji poszczególnych imprez. Stroną postępowania jest zawsze poszkodowany (a nie:  B.P. SUPERTRAMP)  i tylko on może otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Pojawienie się każdej szkody należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie do centrum alarmowego SIGNAL IDUNA; koszty są pokrywane przez lokalnego gwaranta ubezpieczyciela. Szczegóły dotyczące OWU SIGNAL IDUNA są dostępne na stronie: www.supertramp.pl, a także przesyłane mailem/pocztą. Dla osób zainteresowanych za dodatkową dopłatą możemy zwiększyć sumę ubezpieczenia. Od każdej podpisanej umowy SUPERTRAMP SP. Z O.O. SP. K. odprowadza składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości: 13 zł, Turystyczny Fundusz Pomocowy w wysokości 13 PLN. Ubezpieczyciel SIGNAL IDUNA POLSKA S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
Każdy Uczestnik imprezy może dodatkowo, we własnym zakresie, ubezpieczyć się indywidualnie od kosztów rezygnacji z imprezy w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym lub za naszym pośrednictwem w SIGNAL IDUNA POLSKA S.A. z którym to towarzystwem mamy podpisana umowę generalną. Należy pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają wykupienia takiego ubezpieczenia w określonym czasie od daty wpłaty zaliczki lub podpisania umowy, a w sytuacji, gdy do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni - w dniu podpisania umowy lub wpłaty zaliczki. Koszt takiego ubezpieczenia to 6 % ceny imprezy, obejmuje zachorowanie na COVID19, obowiązkową kwarantannę, choroby przewlekłe i nowotworowe. Wykupiona polisa obowiązuje do dnia wyjazdu lub do dnia odwołania wyjazdu z przyczyn niezależnych od organizatora. Koszt takiej polisy nie podlega zwrotowi.

ZWIEDZANIE

Odbywa się z pilotem, trasą wyznaczoną przez pilota, wg programu wycieczki, lub indywidualnie za zgodą pilota. Zawsze należy pamiętać miejsce i godzinę odjazdu (zbiórki) oraz miejsce noclegu. Należy pamiętać, że pilot nie jest przewodnikiem sensu stricte i w niektórych zamkniętych miejscach jak np. muzea, nie może oprowadzać, ale wszędzie służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo w niektórych miejscach można wynająć miejscowego przewodnika za dodatkową opłatą. Przydatne są przewodniki np.: Pascal, Lonely Planet itp. Podczas zwiedzania lub trekingu, raftingu i innych form przemieszczania się bagaż główny pozostawiamy w miejscu noclegu. Zwiedzamy zazwyczaj z plecakiem podręcznym, butelką wody i sprzętem zapisującym (aparat foto, kamera, dyktafon, itp.). W niektórych przypadkach podczas przelotu z Polski do kraju odwiedzanego i/lub z powrotem Uczestnicy podróżują sami, wtedy pilot odbiera lub żegna grupę na lotnisku kraju docelowego. Podczas realizacji programu jest możliwa jego zmiana,  jednak wszelkie korekty musza zostać zaakceptowane przez  całą grupę  (gdy jedna osoba nie wyrazi zgodny na zmianę programu pilot jest zobowiązany do jego realizacji) a koszty wynikające ze zmiany programu pokrywają Uczestnicy (min. koszty transportu, noclegi)  wtedy świadczenia zawarte w części programu który został zmieniony przepadają. W programach trampingów są dni wolne, podczas których Uczestnicy mogą skorzystać z dodatkowych wycieczek oferowanych przez  miejscowe biura podróży które posiadają odpowiednie zezwolenia i działają  zgodnie z lokalnym prawem.  Uczestnicy takiej fakultatywnej wycieczki, ponoszą jej koszty bezpośrednio u lokalnego organizatora a niezrealizowane świadczenia przepadają.. Supertramp nie jest  organizatorem tych wycieczek, nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści i w przypadku nieprawidłowości nie może być odpowiedzialny za jakość wykonania takiej usługi.  Pilot ma rozeznanie na lokalnym rynku i zawsze służy pomocą każdemu Uczestnikowi w zorganizowaniu czasu wolnego. Na czas udziału Uczestnika  w imprezach  dodatkowych przepadają świadczenia niewykorzystane a zawarte w programie wyjazdu (zwiedzanie, noclegi itp.).  Opiekę nad  Uczestnikami  biorącymi udział w wycieczkach dodatkowych sprawują  lokalni przewodnicy.

SZCZEPIENIA
Przed wyjazdami odpowiednio wcześniej zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce A i B,  błonicy i tężcowi - szczepionka łączona,  polio i durowi brzusznemu. Prosimy pamiętać o tych terminach planując szczepienia. W niektórych krajach Azji i Afryki  zaleca się stosowanie środków antymalarycznych (nie ma szczepień przeciwko malarii). Szczepienie przeciwko żółtej febrze jest obowiązkowe (w przypadku pobytu w dżungli)  Peru, Boliwii i państwach środkowoafrykańskich min. Kenii, Tanzanii, Etiopii pozostałe państwa nie wymagają obowiązkowych szczepień przeciw żółtej febrze. Szczegóły dotyczące zagrożenia na konkretnej wyprawie do uzyskania w biurze. W celu uzyskania dokładnych informacji polecamy konsultacje z lekarzem, lub kontakt ze stacją Sanepidu.

WYŻYWIENIE W TRAKCIE WYJAZDÓW
Kraj można poznawać poprzez kuchnię, dlatego posiłki są nie tylko formą zaspokojenia głodu, ale także próbą odkrywania nowych smaków i przezwyciężania własnych uprzedzeń.
Główne posiłki są aranżowane przez pilota. Zazwyczaj wszyscy razem spożywają obiady, kolacje, ale w zależności od upodobań można wybrać inną restauracje lub bar. Lokale są polecane przez pilota tak aby zakosztować miejscowej kuchni gdzie jedzą okoliczni mieszkańcy, co jest również korzystne cenowo. Służby medyczne zalecają picie wyłącznie wody przegotowanej lub sprzedawanej w zamkniętych butelkach, unikania   picia napojów z lodem niewiadomego pochodzenia, spożywania surowych ryb i owoców morza, jednak zawsze najlepszym doradcą  jest zdrowy rozsądek.
Do krajów gdzie podaż jedzenie nie jest duża (np. Kuba) Uczestnicy mogą zabrać ze sobą kawę lub herbatę oraz grzałkę, aby rano przygotować coś do picia. Można też zabrać suche nie psujące się przekąski (herbatniki, konserwy, zupy w proszku, itp.). Wszystkie te rzeczy można kupić na miejscu w większości krajów, dlatego pozostawiamy zabranie tych produktów (w małych ilościach) decyzji Uczestnika.

TRANSPORT NA MIEJSCU
Transport miedzy odwiedzanymi miejscami jest zaplanowany w oparciu o lokalną sieć komunikacyjną, w tym autobusy, pociągi, łodzie, riksze, taksówki, itp. gdzie podróżujemy z tubylcami, co pozwala bardziej zbliżyć się do kraju który zwiedzamy. W zależności od trasy, i trampingu  podróż może odbywać się również lux autobusami turystycznymi, mikrobusami, samochodami lub jeepami wynajętymi na konkretna trasę. Podczas wyjazdów często pokonujemy duże odległości, czasami (rzadko) są to przejazdy nocą, szczegóły na temat środków transportu są w programach poszczególnych imprez. Niekiedy konieczna jest zamiana środka transportu na inny nieraz o niższym standardzie.

TRANSPORT LOTNICZY
Na trasach docelowych przeloty odbywają się samolotami rejsowymi, z przesiadką w jednym z portów europejskich. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zmian np. godzin odlotów, zmian w rejsach a nawet odwołania lotu w ostatniej chwili; regulowane jest to osobnymi przepisami IATA. W takiej sytuacji program wyjazdu zostaje dostosowany do zaistniałych okoliczności. O wszelkich zmianach informujemy Uczestników przed wyjazdem, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zmiany są dokonywane już po rozpoczęciu podróży. W takim przypadku może nastąpić zmiana trasy i czasu trwania wyjazdu. W przypadku wszelkich zmian, opóźnień spowodowanych działaniem linii lotniczej Uczestnikowi przysługuje prawo do odszkodowania, jednak w takim przypadku strona zawsze jest indywidualna osoba/Uczestnik, dlatego konieczne jest zachowanie wszystkich dokumentów podróży związane z przelotem. W związku podwyżkami cen paliwa lotniczego, linie lotnicze często stosują dopłaty paliwowe - już po zakupie biletu, są  one niezależne od organizatora i podlegają dopłacie przez Uczestnika.

NOCLEGI

W zależności od miejsca i kraju do którego jedziemy standard noclegów jest różny, ale zazwyczaj są to pokoje 2 osobowe (z łazienkami w pokoju lub na korytarzu, wyposażone w większości w klimatyzację lub wiatrak, czasami  w  TV. Korzystamy tez z gościnności mieszkańców danego kraju i nocujemy w ich prywatnych mieszkaniach, domach, jurtach, chatach, namiotach ( np. Kuba, wschodnie kierunki)
Ponieważ wyjazdy mają charakter trampingu, pełna infrastruktura turystyczna nie zawsze jest dostępna, nawet podczas jednego wyjazdu różnice w standardzie zakwaterowania mogą być bardzo różne. Czasami z barku innych możliwości nocleg może się zdarzyć w pokojach 3, 4 i wieloosobowych.  Szczegóły noclegów omawiane są przy poszczególnych imprezach. Wiele osób wybiera się na nasze wyjazdy "w pojedynkę", nie powoduje to jednak dopłat do noclegów. Osoby podróżujące pojedynczo kwaterujemy razem w pokojach z innymi Uczestnikami.

WYPRAWA TRAMPINGOWA co to jest?
Tramping to forma turystyki, która różni się od standardowych wycieczek proponowanych przez biura podróży, gdyż organizowana jest na ogół bez udziału kontrahenta zagranicznego i wymaga od uczestników przystosowania się do miejscowych warunków, np. nie korzysta się z zamkniętych kompleksów hotelowych. Wyjazdy takie charakteryzuje duża różnorodność transportu (samoloty, pociągi, promy, łódki, autobusy, samochody, autostop i inne), co pozwala na dotarcie do najciekawszych, czasami nieznanych miejsc. Podróżowanie w małych grupach (w większości od 5 do 12 osób) pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu, zobaczenie trudno dostępnych miejsc, często z dala od szlaków turystycznych. Wyprawy takie dają Uczestnikom bardzo dużą samodzielność w realizacji programu, zgodnie z ich zainteresowaniami. Tramping to wielka przygoda pełna spontaniczności i niespodzianek, dlatego od uczestników wymagana jest duża aktywność i chęć współtworzenia wyprawy. Sukces całej imprezy zależy od dobrej organizacji grupy i partnerskiego działania.

Sukces wyjazdu zależy całkowicie od dobrego zorganizowania życia w grupie, rozumianego jako wzajemna współpraca pilota i grupy. Uczestnicy muszą mieć świadomość, że w czasie wyjazdu mogą niekiedy nastąpić trudności: w pertraktacjach w sprawie noclegu i transportu, psucie się pojazdów, gwałtowne zmiany pogody czy nawet klęski żywiołowe lub niepokoje polityczne. Przezwyciężenie ewentualnych trudności może powodować dostosowanie trasy do nowych warunków oraz jeśli będzie istniało zagrożenie, ominięcie pewnych punktów programu.
Pilotowi przysługuje prawo ostatecznej decyzji odnośnie zmiany trasy, po wysłuchaniu różnych opinii i propozycji, ponieważ jest kierownikiem grupy, odpowiada za bezpieczeństwo grupy, przed uczestnikami i biurem za prawidłową realizację wyjazdu. Pomimo tego, że większość imprez jest organizowana po raz kolejny na danej trasie, to może wystąpić element przypadku i siły wyższej jak np. lawiny błotne w Ladakhu, strajki Maoistów w Nepalu, czy cyklon na Kubie, który zmusza do zamiany plażowania na opcję barową lub zmianę trasy.

Zmiana standardu wyjazdu trampingowego na inny w trakcie jego trwania, w sporadycznych przypadkach jest możliwa (np. zamiana noclegu na wyższy standard za dopłatą, jeśli nie godzi to w interes grupy i pilot zaakceptuje taką decyzje uczestnika). Oddalanie się uczestnika od grupy może nastąpić tylko za zgodą pilota, na z góry określony czas i na własną odpowiedzialność, o ile nie godzi to w interes reszty grupy. Uczestnik, który nie może lub nie zgłosi się na zbiórkę w odpowiednim czasie powinien powiadomić o tym pilota i dołączyć do grupy we własnym zakresie, w przeciwnym razie będzie traktowany jak zaginiony i o tym fakcie będzie poinformowana Ambasada RP w danym kraju i policja. Funduszami na wyżywienie, wstępy do obiektów zwiedzanych oraz na inne fakultatywne zajęcia każdy Uczestnik dysponuje indywidualnie, należy pamiętać, aby środków finansowych wystarczyło do końca trampingu.  Na niektórych imprezach zwłaszcza w krajach afrykańskich konieczne są napiwki dla lokalnych kierowców, przewodników, każdy uczestnik zapisując się na program akceptuje taki stan rzeczy.
W skrajnych przypadkach, gdyby Uczestnik stwarzał notorycznie problemy i kłopoty grupie oraz psuł atmosferę wyjazdu, może zostać wykluczony z trampingu podczas jego trwania, na żądanie wszystkich pozostałych Uczestników i za zgodą pilota (taka sytuacja nie zdarzyła się od początku działalności biura tj. od 1994 roku).
Tramping nie jest wskazany dla ludzi nietowarzyskich, egoistycznych, nie chcących dostosować się do reszty Uczestników oraz nie akceptujących warunków wyjazdu. Wszyscy zainteresowani, którzy wykluczają możliwość podróżowania lokalnymi środkami transportu typu: pociąg, autobus, bus, pickup, jeep, riksza oraz te osoby, które preferują hotele wielogwiazdkowe, niechęć do częstego  i długiego przemieszczania się, powinni dokładnie przed wyjazdem zapoznać się z warunkami konkretnego wyjazdu.

Poszczególne imprezy w zależności od miejsca w którym się odbywają, mogą znacznie różnić się: jakością noclegów, sposobem i szybkością przemieszczania się, możliwością wypoczynku, najbardziej potrzebnymi rzeczami do zabrania itp. Szczegóły wyjazdów zawarte są w programach, w przypadku niejasności informacje można uzyskać  w biurze SUPERTRAMP.
Wyjazd trampingowy pozwala na pełne przeżywanie i poznanie kraju który się zwiedza, takim jaki jest, bez lukru który pokrywa foldery reklamowe.

WYPRAWA KLUBOWA
Jest to wyjazd trampingowy organizowany przez Supertramp w nowe nieznane miejsca, po raz pierwszy, którego celem jest przetarcie,
poznanie trasy razem z grupą, oraz przygotowanie programów dla kolejnych wyjazdów. Niesie to za sobą ryzyko niespodzianek jak np.: zmian w programie, pilot potrzebuje czasem więcej czasu na zorganizowanie noclegów, znalezieniu restauracji czy zorientowaniu się w terenie. Realizacja programu jest bardziej elastyczna, stwarza większe możliwości jego modyfikacji przy współudziale Uczestników. Koszty takiego wyjazdu są niższe od normalnego trampingu. Wyjazd Klubowy skierowany jest głównie do Uczestników poprzednich wypraw – Klubowiczów.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest SUPERTRAMP SP. Z O.O. SP. K. . z siedzibą przy ul. Karmelickiej 32/15A w Krakowie kod pocztowy 31-128 . Kontakt: e-mail: info@supertramp.pl , formularz kontaktowy pod adresem www.supertramp.pl  tel. +48 12 632-7999 lub pisemnie na adres naszej siedziby. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem: e-mail: info@supertramp.pl lub pisemnie na powyższy adres.
Czyje dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane osobowe:
• osób które podpiszą umowę- zgłoszenia na wyjazd organizowany przez B.P SUPERTRAMP SP. Z O.O. SP. K. Zwaną dalej „umową-zgłoszenia”.
• osób kontaktujących się z nami, których dane osobowe będą przetwarzane w celu, którego dotyczy kontakt.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
• zawarcia i wykonania umowy- zgłoszenia,  -  podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,
• wypełniania przez nas innych zobowiązań ustawowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest odpowiedni przepis prawa określający nasze zobowiązanie,
• marketingu naszych  usług, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zgłoszenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – zgłoszenia , przepisów o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane do celów marketingu, w  celu analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach. Dodatkowo, jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą poszczególnych kanałów komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, kontakt telefoniczny), zaprzestaniemy tych działań, jeżeli wycofasz wcześniej udzieloną w tym zakresie dobrowolną zgodę.
Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?
W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do:
• upoważnionych do tego naszych pracowników,
• podmiotów przetwarzających dane w naszym imieniu.:
- Towarzystwo Ubezpieczeniowe Signal Iduna Polska S.A.,
- podmioty świadczące nam usługi doradcze i księgowe,
- dostawcy usług informatycznych,
• innych administratorów danych przetwarzających dane we własnym imieniu np.:
- Ambasad i współpracujących biur  wystawiających wizy dla Uczestników wyjazdów.
- podmiotów prowadzących działalność płatniczą np. Banki.
- podmiotów prowadzących działalność pocztową lub kurierską,
- innym podmiotów niezbędnych do wykonania umowy- zgłoszenia np. firmy transportowe,  hotele.
Dodatkowo, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale będzie to miało miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zgłoszenia.
Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?
• Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W szczególności przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu oraz profilowania.
• W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy – zgłoszenia lub przetwarzane są na podstawie zgody – przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu w celu przesłania ich innemu administratorowi danych.
• Prawo do wycofania udzielonych zgód (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed ich wycofaniem).
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym biurem. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy- zgłoszenia. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy- zgłoszenia. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.


Pisemne potwierdzenie posiadania  gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/umowy ubezpieczenia na rzecz klientów*

Stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361)
SUPERTRAMP SP. Z O.O. SP. K. . z siedzibą przy ul. Karmelickiej 32/15A w Krakowie kod pocztowy 31-128      
działając jako organizator turystyki/przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych* posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/8/2016 potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie:
- pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
-  pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
- pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu
w formie gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz podróżnych  wystawionej przez: Signal Iduna Polska S.A. Warszawa ul.Przyokopowa 31
1. Gwarancja/umowa ubezpieczenia jest ważna do dnia 15.02.2023  i obejmuje ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy o powiązane usługi turystyczne* zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.
2. Suma gwarancyjna wynosi: 50 tyś euro.
3. Oryginał gwarancji/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza* znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).
4. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
5. Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta/Ubezpieczyciela. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć:
a) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
c) oświadczenie podróżnego:
-  stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości,
- zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
6. W przypadku gdy gwarancja/umowa ubezpieczenia, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.
7. SUPERTRAMP SP. Z O.O. SP. K. . z siedzibą przy ul. Karmelickiej 32/15A w Krakowie kod pocztowy 31-128  potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.


SUPERTRAMP posiada Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego.
SUPERTRAMP  posiada gwarancję ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska na rzecz klientów do kwoty 288 000 PLN.
SUPERTRAMP jest członkiem Krakowskiej Izby Turystyki.